czCube > Dokumenty > Základní parametry dílů družice

Základní parametry dílů družice

(zadání a koncepce řešení)

[návrh revidovaný po připomínkách, březen 2006, A.H.+D.H.]

Proč (smysl projektu):

 • ověření běžně dostupných technologií pro budoucí kosmonautické aktivity
 • vyzkoušení možností neformální spolupráce v týmu
 • vývoj a ověření dílů pro stavbu (stavebnici) dostupných družic a sond

Co (cíle projektu):

 • vývoj, stavba, vypuštění a provoz vlastní nanodružice stavebnicové koncepce
 • ověřované prvky:
  • nosná konstrukce která vydrží start (vibrace)
  • napájení se solárními články
  • obousměrná radiokomunikace (vysílač/přijímač)
  • plná orientace a aktivní stabilizace [experiment]
  • snímání a přenos digitálních fotografií (palubní kamera) [experiment]
  • alternativní pohony (elektrodynamický tether, sluneční plachta) [experiment]
  • vědecké měření [experiment]

Jak (rámec projektu):

 • vlastními silami (ověření dostupnosti)
 • z vlastních prostředků (ověření dostupnosti)
 • podle požadavků organizace CubeSat (kvůli zajištění startu)
 • neformální spoluprací (ověření dostupnosti)

Konkrétně (hrubé zadání):

 • díly pro stavebnici:
  • Konstrukce (nosná)
  • Zdroj (napájení se solárními články)
  • Radiomaják/přijímač_A (základní komunikace pro radioamatéry)
  • Vysílač/přijímač_B (rozšířená komunikace se zabezpečením přenosu)
  • Orientace a Stabilizace (aktivní, s magnetometrem a silovými mg. cívkami)
  • Kamera (palubní fotoaparát)
  • Tether (elektrodynamický, alternativní pohon) [experiment]
  • Sluneční plachta (alternativní pohon) [experiment]
  • Vědecké měření [demo experiment]
 • rozměry 10 x 10 x 10 cm
 • hmotnost max. 1 kg
 • funkční teplotní rozsah -10 až +30°C (přežití teplot -30 až +50°C)
 • (další obecné specifikace podle požadavků organizace CubeSat)
 • plná funkčnost ve vakuu (ověřeno a dokumentováno vakuovým testem)
 • přežití požadovaných vibračních zkoušek (ověřeno a dokumentováno)
 • ověřená a dokumentovaná věcná funkčnost dílů i sestavy

Návrh řešení (koncepce):

 • samostatné inteligentní moduly (každý se svým MCU) vzájemně komunikující po interní sběrnici
 • jádro (služební část): Konstrukce, Zdroj, Radiomaják/přijímač A 
 • experimenty (náklad): Vysílač/přijímač B, Orientace a Stabilizace, Kamera, Tether, Sluneční plachta, Věda
 • maximální příkon modulů 1000 mW (plocha solárních článků 80 cm2, účinnost 15% => cca 1500 mW)
 • celkový průměrný příkon všech modulů max. 500 mW (včetně času ve stínu Země)
 • komunikace mezi moduly po sběrnici pomocí asynchronních zpráv (viz. dokument Komunikace)
 • každý modul pravidelně posílá na sběrnici svůj stav (stavová zpráva, jednou za sekundu)
 • modul s RTC (Zdroj, nebo Radiomaják) pravidelně posílá na sběrnici i reálný čas včetně data
 • každý modul je schopen pracovat samostatně i bez funkční komunikace se zbytkem družice

Rozhraní modulů (společné všem):

 • základní napájecí napětí 3,3 V (doplňkové napětí 5 V)
 • jednobitová sériová asynchronní komunikační sběrnice
  (její popis včetně formátu zpráv je v dokumentu Komunikace)
 • společný hodinový kmitočet rozvedený ke všem modulům (z modulu Zdroj)

Parametry modulů (požadované, detailní zadání):

Konstrukce:

 • splňuje požadavky organizace CubeSat
 • hmotnost max. 150 g (bez solárních článků)
 • vlastní objem max. 100 cm3 (bez solárních článků)
 • nese solární články, antény i všechny moduly
 • je elektricky a tepelně vodivá (tlumí kmity a rotaci v mg. poli Země, vyrovnává teplotu)

Zdroj:

 • (konstrukčně jde o [spínaný] zdroj ovládaný programovatelným MCU)
 • solární články s účinností min. 15% (výkon cca 1500 mW na každou plochu při kolmém osvětlení [80 cm2])
 • základní výstupní napětí 3,3 V (doplňkové 5 V)
 • akumulátor min. 1000 mAh
 • hmotnost max. 150 g (včetně solárních článků)
 • objem max. 100 cm3 (včetně solárních článků)
 • odolný proti zkratu na výstupu
 • musí ovládat alespoň 4 nezávislé napájecí výstupy (k různým modulům)
 • musí být schopen dodat na kterýkoliv výstup krátkodobě proud až 1 A 
 • odolný proti selhání (při výpadku řídícího MCU stále dodává napětí a proud k výstupům)
 • samostatně nastavuje optimální napájení modulů podle dostupné energie
 • podle zpráv ze sběrnice vypíná a zapíná jednotlivé moduly (nebo odpovídá na sběrnici)
 • měří napětí a proudy jednotlivých segmentů solárních článků (pro orientaci v prostoru) a výstupní proudy
 • pravidelně posílá na sběrnici svůj stav (včetně naměřených proudů)
 • plus pól zapojen na kostru družice ?

Radiomaják/přijímač A:

 • (konstrukčně jde o vysílač/přijímač ovládaný programovatelným MCU)
 • přenosová rychlost min. 300 bps
 • vysílá nepřetržitě s krátkou periodou (do 1 min) základní stav družice
  (to co si sám zjišťuje, plus posbírané stavy modulů ze sběrnice)
 • frekvence a formát vysílání musí být dostupný radioamatérům po celém světě
 • přijímá zprávy ze Země (a předává je na interní sběrnici)
 • podle zpráv ze sběrnice vysílá i data z jiných modulů (přenáší průchozí zprávy ze sběrnice)
 • pravidelně posílá na sběrnici svůj stav
 • dosah rádia minimálně 2000 km (pro dobře vybavené radioamatérské stanice na Zemi)
 • hmotnost elektroniky max. 50 g
 • objem elektroniky max. 50 cm3
 • hmotnost antén max. 50 g
 • objem antén max. 50 cm3
 • špičkový příkon max. 1000 mW (aby modul plně fungoval i bez funkčních akumulátorů Zdroje)
 • průměrný příkon max. 250 mW (aby zbyl příkon i pro základní funkčnost ostatních modulů)
 • navržené technické řešení a detaily:´
  • vysílání radiomajáku v pásmu 2 m (145,8 MHz)
  • příjem na frekvenci 435 MHz
  • půlvlnné antény (prutové, rozvinovací, samostatné pro vysílač i přijímač)
  • přijímač má vyzařovací špičku na frekvenci 21,25 MHz
  • na družici nesmí být frekvence 450 kHz (+-25 kHz) [rušila by přijímač]
  • frekvence na družici budou pevné (laditelné musí být zařízení na Zemi)
  • při rádiovém přenosu je počítáno s využitím samoopravného kódu (CRC nestačí)
  • data budou přenášena v blocích po 128 B ?
  • možnost režimu vysílání v CW (Morseovka) ?

Vysílač/přijímač B:

 • (konstrukčně jde o vysílač/přijímač ovládaný programovatelným MCU)
 • má vyšší přenosovou rychlost než Radiomaják (min. 9600 bps)
 • vysílá jen po výzvě ze Země nebo v naprogramovaných časech
 • frekvence a formát vysílání je libovolný, žádoucí je nesnadná dekódovatelnost třetí stranou
 • přijímá zprávy ze Země (a předává je na interní sběrnici)
 • podle zpráv ze sběrnice vysílá i data z jiných modulů (přenáší průchozí zprávy ze sběrnice)
 • pravidelně posílá na sběrnici svůj stav
 • dosah rádia minimálně 2000 km (pro dobře vybavené radioamatérské stanice na Zemi)
 • hmotnost elektroniky max. 50 g
 • objem elektroniky max. 50 cm3
 • špičkový příkon max. 1000 mW (aby modul fungoval i bez akumulátorů)
 • průměrný příkon max. 50 mW
 • hmotnost antény max. 50 g
 • objem antény max. 50 cm3
 • navržené technické řešení a detaily:
  • vysílání i příjem v pásmu 2,4 GHz
  • pevná plošná anténa integrovaná v "dolní" stěně družice (není třeba nic rozvinovat)
  • frekvence na družici budou pevné (laditelné musí být zařízení na Zemi)
  • při rádiovém přenosu je počítáno s využitím zabezpečeného kódování (Solomon-Reed)

Kamera (palubní fotoaparát):

 • (konstrukčně jde o digitální fotoaparát ovládaný programovatelným MCU)
 • rozlišení lepší než VGA (640 x 480 px)
 • pořizuje přímo barevné fotografie a ukládá je ve své paměti
 • má možnost řízení expozice
 • fotí podle programu
 • pravidelně posílá svůj stav a vybrané náhledy na sběrnici
 • podle zpráv ze sběrnice fotí a posílá uložená data na sběrnici
 • průměrný příkon max. 50 mW (špičky max. 500 mW)
 • hmotnost max. 50 g
 • objem max. 50 cm3
 • základní směr snímkování by měl být "nahoru", tj. směrem od Země (pro sledování rozvíjení Tetheru)
 • bylo by možné a vhodné použít osvětlovací zdroj (LED)?

Orientace a Stabilizace (včetně Magnetometru):

 • samostatně zastaví rotaci družice a řídí orientaci satelitu
  --- minimální požadavek je minimalizace rychlosti rotace vůči mg. poli Země (do týdne)
  --- maximální požadavek je řízená a aktivně udržovaná orientace satelitu vůči povrchu Země
 • pravidelně posílá na sběrnici svůj stav (okamžitou polohu, orientaci, a pod.)
 • podle zpráv ze sběrnice nastavuje polohu a režim stabilizace (mg., Země, Slunce)
 • průměrný příkon max. 50 mW (špičky max. 500 mW)
 • hmotnost max. 100 g
 • objem max. 100 cm3
 • magnetometr je součástí modulu
  --- přesnost měření pole lepší než 8 bitů / 20000 nT, frekvence měření alespoň 1 x za sekundu
 • navržené technické řešení a detaily:
  --- orientace bude zjišťována tříosým magnetometrem
  --- aktivní stabilizace bude využívat tři navzájem kolmé cívky
  --- budou vyvinuty algoritmy pro stabilizaci na mg. siločáru, na Slunce nebo i k Zemi
  --- algoritmy budou testovány a simulovány s odpovídajícími výstupy a závěry

Tether:

 • po příkazu ze Země nebo po timeoutu se vysune a jede podle programu
 • mění dráhu družice (měřitelně)
 • pravidelně posílá na sběrnici svůj stav
 • podle zpráv ze sběrnice nastavuje svůj režim (proudy, změny dráhy?)
 • průměrný příkon max. 50 mW (měl by mít svůj vlastní napájecí zdroj)
 • hmotnost max. 200 g
 • objem max. 200 cm3

Sluneční plachta (ověření alespoň rozvinování, ovládání a řízení):

 • po příkazu ze Země nebo po timeoutu se rozvine a jede podle programu
 • mění dráhu nebo orientaci družice (měřitelně)
 • umí fungovat jako výkonný prvek systému orientace a stabilizace
 • pravidelně posílá na sběrnici svůj stav
 • podle zpráv ze sběrnice nastavuje polohu plachty a svůj režim (využití jako prvek stabilizace)
 • průměrný příkon max. 30 mW (špičky max. 500 mW)
 • hmotnost max. 100 g
 • objem max. 150 cm3

Věda (speciální měřeni, demo vědeckého experimentu):

 • po příkazu ze Země nebo po timeoutu jede podle programu
 • pravidelně posílá na sběrnici svůj stav
 • podle zpráv ze sběrnice měří, nastavuje svůj režim a posílá naměřená data na sběrnici
 • průměrný příkon max. 50 mW (špičky max. 300 mW)
 • hmotnost max. 50 g
 • objem max. 50 cm3

Poznámky:

 • je třeba maximálně držet magnetickou čistotu materiálů (připomíná to Robert P.)
 • lze využit speciální (Richardův) interface a vytvořit PC SW pro testování komunikace modulů přes sběrnici
 • David H. vyvine SW simulátor pohybu a chování družice na dráze
  • (včetně rotace vlastního tělesa, komunikace, přísunu energie, teplotního režimu)
 • dolní stěna družice bude tvořena anténou pro pásmo 2,4 GHz a bude bez solárních článků
 • horní stěna může být oboustranně pokryta články a odklopitelná (tak nahradí i spodní stěnu)
  • (odklopit se může současně s tetherem a plachtou)
  • může být i ze dvou polovin