czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 17.4.2010

Zápis ze schůzky 17.4.2010

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice czCube 17.4.2010, Praha, ČKK

Účast: Aleš Holub, David Holas, Richard Sysala, Jan Doležal, Miroslav Major

Na setkání měla proběhnout členská schůze czCube o.s., ale nebyl přítomen
dostatečný počet členů, takže schůze nebyla usnášeníschopná.
Proto se uskutečnila klasická týmová schůzka, která byla věnována převážně
organizačním záležitostem. Východiskem byly podklady pro WBS, dodané všemi
členy týmu.

Prodiskutovali jsme možnosti zlepšení řízení projektu czCube s následujícím
výsledkem.

Do 15.5.2010 sestavíme základ detailního plánu projektu (seznam potřebných
činností a úkolů), ve formě rozvětveného stromu. Každý uzel stromu bude
možno nabídnout k řešení některému ze stávajících nebo nových řešitelů.
Předmětem řešení může být jakákoliv libovolně malá dílčí součást projektu
(např. měření, návrh DPS, sepsání zprávy apod.), tedy ne nutně celkové
řešení kompletního subsystému (např. ADCS).

V okamžiku, kdy bude pro nějaký uzel ze stromu činností k dispozici řešitel,
bude úkol přesně definován a k jeho splnění budou dohodnuty jasné podmínky,
termín, finanční odměna za dokončení a finanční sankce za nesplnění.
Závazný úkol může být popsán a zadán i e-mailem a řešitel se k němu může
přihlásit rovněž e-mailem.

Evidence aktuálně přidělených úkolů s jasným přehledem osob a termínů bude
k dispozici online na webových stránkách pro členy týmu. Pro členy týmu bude
na webu online dostupná aktuální finanční situace (účty členů a historie).

Plán projektu bude sestaven na základě struktury WBS, definované nejprve
pomocí fyzických dílů a následně i potřebných činností. Každý díl bude
mít detailně popsané potřebné vlastnosti a rozhraní k ostatním dílům
(vznikne tak nové, upřesněné zadání družice).

Do doby, než bude k dispozici funkční prototyp všech subsystémů družice,
nebude probíhat žádné jednání s poskytovateli vypuštění ani žádná oficiální
jednání podobného významu.

Navržené zásady řízení týmu czCube:
- operativní řízení zajišťuje tříčlenné vedení (zvolené na členské schůzi,
  s funkčním obdobím na jeden rok)
- hlasovací síla členů týmu odpovídá jejich podílu na projektu
- podíl na projektu je dán výší virtuálního finančního účtu člena týmu
- virtuální účet člena = členské příspěvky + suma ziskaných odměn - suma sankcí
- odměny jsou financovány ze společného účtu sdružení
- výše odměny je stanovena dohodou vedení a musí být přiměřená významu
  řešeného úkolu (ohodnocení uzlu stromu)
- pokud není dohodnuto jinak, činí sankce za nesplnění úkolu 50% odměny
- účast v projektu je podmíněna placením členského příspěvku ve výši 2000,- Kč ročně
- v případě členů nevýdělečně činných může být příspěvek po dohodě dotován
  na dobrovolné bázi
- na společný bankovní účet sdružení jdou sponzorské a členské příspěvky
  a sankce za nesplněné úkoly
- tříčlenné vedení musí rozhodovat ve shodě
  (při neshodě vedení se o problému hlasuje v plénu)
- tříčlenné vedení má stanoveny limity své pravomoci
  (v běžném roce smí disponovat do 50% aktuálního stavu společného účtu)

Technický vývoj družice bude zatím pokračovat podle možností řešitelů
(jako dosud).


Děkujeme M.Halouskovi a ČKK za poskytnutí prostor pro schůzku a za občerstvení.

Zapsal A.H., revidoval D.H.