czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzek v březnu 2008

Zápis ze schůzek v březnu 2008

Organizační schůzka (8.3.2008, Praha, TEX CZ):

Účast: Aleš Holub, Jaroslav Kousal, Michal Zelinka, David Kučera, Richard Sysala, Martin Fejt

Diskutovaná témata:
- principy komunikace s ESA (přítomní přeferovali otevřenost a mírný optimizmus)
- Aleš H. ukázal svou poslední verzi modelu plachty
  (ve složeném stavu průměr 8 cm a délka 3,5 cm)
  a model možného vysouvacího centrálního příhradového nosníku
- Michal Z. přinesl hotový snímač otáčení pro tester ADCS
- proběhla i krátká diskuze o rozložení modulů v těle družice.

Děkujeme Davidovi K. za poskytnutí prostor pro schůzku a za občerstvení.

Zapsal Aleš H.


Technická schůzka (29.3.2008, MFF UK Praha, A443):

Účast: David Holas, Michal Zelinka, Marian Váňa (+host), Michal Pokorný, Richard Linhart, Jaroslav Kousal, Miroslav Major, Tomáš Humpolec

Rádio 70cm [David H., Richard L., Tomáš H.]
- palubní transceiver je dokončen a Richard L. jej předal Davidovi H. pro spojení
  s modemem a práci na SW.
- byl proměřen prototyp koncového zesilovače od F.Zalia, parametry odpovídají
  předpokládaným
- Richard L. proměřil prototyp RF přepínače od Hittite. Parametry nejsou dobré,bude nutné změnit koncepci
  popř. použitý obvod
- Richard L. má kvůli školním povinnostem nedostatek času, do další schůzky
  se může věnovat družici jen okrajově
- prototyp PA převzal Tomáš H., zopakuje měření a navrhne celou koncovou
  desku pro rádio, zahrnující PA a RF switch.
- prototyp TRX převzal David H., v plánu je připojit jej k CPU s modemem
  a zprovoznit na blízký dosah (TRX má výstupní výkon zhruba +10 dBm)
  výměnu AX.25 paketů

Rádio 2.4GHz [Michal P., David H.]
- Michal P. navrhl a už má k dispozici vyrobené DPS pro prototyp TRX včetně
  CPU a pozemního protikusu. Desky jsou částečně osazeny. V plánu je pokročit
  s osazováním a testováním obou desek, překážkou je nedostatek času a závazky
  vůči firmě EMP.
- nedisponujeme žádným hotovým rádiem pro pásmo S pro testování, proto
  bude nutné dělat pokusy "naslepo".
- David H. prověří možnosti zápůjčky FM zařízení z Panské Vsi

Palubní kamera [Tomáš H., David H., Richard S.]
- postup práce u Davida K. a Richarda S. - bez informací
- Tomáš H. zakoupil a společně s Davidem H. zprovoznil testovací prototyp kamery
  z příslušenství k MT Siemens. Kamera generuje snímky o rozlišení 640x480 přímo
  ve formátu JPG.
- Michal Z. převzal prototyp a pokusí se odmontovat z ní přebytečné díly
  (šasi, výbojku)
- Tomáš H. vytipoval menší a snad lepší průmyslovou kameru, Marian V. příslíbil
  zakoupit tuto kameru.
- proběhla diskuse nad potřebnou velikostí paměti pro ukládání palubních snímků,
  diskuse dospěla k závěru, že je vhodné dimenzovat paměť na zhruba 100 snímků.
- Richard L. a Michal Z. zkonstruují expanzní desku k modulu KOMBUS
  (testovací DPS s ATMega64), prověří možnosti paměťových čipů
- Tomáš H. navrhuje řešit paměť pro fotografie jako micro-SD kartu
- konkrétní provedení bude vydiskutováno do 1 týdne

ADCS [David H., Richard L.]
- díky soustředění se na rádio 70cm a projekt pozemní stanice bez většího pokroku
- v plánu je upevnit snímač otáčení zkonstruovaný Michalem Z. na konstrukci
  bezmomentového závěsu a vytvořit pro něj SW pro snímání a komunikaci s PC
  (David H.)
- Marian V. navrhuje jako záložní řešení stabilizace silný permanentní magnet
  umístěný na straně s patch anténou, brždění rotace ponechat na působení
  vířivých proudů v konstrukci družice
- David H. navrhuje provést simulaci pasivní magnetické stabilizace v simulátoru
- Richard L. má postaveny již 2 budicí obvody pro napájení silových cívek
  magnetické komory, chybí ještě poslední a dotažení řídícího CPU, termín nelze
  díky časovému vytížení přesně určit

Zdroj [Martin J., David K. a další]
- postup u Davida K. - bez informací
- podle sdělení Martina J. je schéma zdroje hotovo a základní logika zapojení
  vyzkoušena v reálné aplikaci
- Martin J. má v plánu je postavit reáný prototyp na kontaktním poli, konkrétní
  termín nemůže kvůli nedostatku času přislíbit

Mechanická konstrukce družice
- Marian V. připravil prototyp rozevíracích solárních panelů
- proběhla diskuse nad uspořádáním rozevíracích panelů, jako nejvýhodnější bylo
  vybráno uspořádání odklopení "bočních stěn" podle osy "horních" hran o úhel
  135 stupňů. Za "spodní" se považuje strana přivrácená k povrchu Země
  (ve stavu dokonalé stabilizace)
- proběhla diskuse nad vnitřním uspořádáním družice, zejména s ohledem
  na sestavu DPS, se zřetelem k chlazení
- byla vybrána koncepce několika oboustranných DPS, s mezivrstvami ve formě
  tenkých hliníkových destiček. Místa s generováním tepla propojena můstky
  z tepelně vodivého tmelu na nejbližší hliníkovou vrstvu.
- Marian V. má v plánu do příští schůzky navrhnout konkrétní rozměry DPS,
  případně vyrobit maketu

Pozemní telemetrická stanice [David H.]
- David H. navrhl a realizoval širokopásmovou cross yagi anténu pro pásmo 70cm
  na dřevěné kostře. Parametry antény jsou podle měření v Panské Vsi dobré,
  zisk lze předpokládat zhruba 14 dBi.
- M. Kasal a F. Střihavka doporučují použít místo čtveřice antén jen jednu s větším
  ziskem, kvůli šířce vyzařovací charakteristiky a nejistotě orbitálních parametrů
  zejména v počáteční fázi letu.
- David H. vede jednání se společností GES Electronics ohledně sponzorského 
  dodání profesionální antény pro pásmo 70cm.
- Byla diskutována koncepce stožáru pro pozemní telemetrickou stanici. Jirka B.
  přislíbil konstrukci stožáru a zajištění materiálu.
- Podrobnosti ohledně konstrukce pozemní stanice (kotvení, ochrana proti blesku
  a podobně) bude David H. konzultovat s M. Kasalem.
- Pro sloučení Yagi antén a dosažení kruhové polarizace byla po konzultaci s P.Piksou
  a M.Kasalem opuštěna koncepce s koaxiálními relé a přepínatelnými úseky vedení
  a nahrazení splitterem z koaxiálních vedení.
- David H. postavil prototyp splitteru a v plánu je jeho proměření v Panské Vsi.
- Proběhla diskuse nad rotátorem pro pozemní antény. Jirka B. stavbu rotátoru
  pro velkou náročnost ukončil.
- David H. dává ke zvážení nákup použitého rotátoru přes Aukro za cenu 11000 Kč.
  Závěr diskuse je, že Marian V. prozkoumá možnosti koupě přímo u výrobce nebo
  v zahraničních aukcích, nákup z Aukra odložíme.
- David H. se pokusí vyjednat dodávku rotátoru od společnosti GES ELECTRONICS, a.s.
- pro pásmo S nabízí F. Střihavka možnost zapůjčit 1.15m parabolickou anténu ze zásob
  v Panské Vsi. Tomuto rozměru budeme dimenzovat i stožár pozemní antény.
- v plánu je podle možností pokročit v návrhu a konstrukci stanice

Děkujeme Jardovi K. za uspořádání schůzky, občerstvení a exkurzi.

Zapsal David H.