czCube > Dokumenty > Zápis ze schůzky 9.6.2007

Zápis ze schůzky 9.6.2007

Zápis ze schůzky skupiny amatérské družice 9.6.2007, Praha, Cybertex

Účast: David Kučera, Marian Váňa, Michal Pokorný, Petr Piksa, Miroslav Major, Martin Fejt, Richard Sysala, Jaroslav Kousal, Jana Mikulcová, Richard Linhart, David Holas, Aleš Holub

Organizace a média:

- sdružení czCube o.s.
--- změny stanov Honza D. zaregistroval na ministerstvu
--- Honza D. založil transparentní konto 2723783001/2400
--- přes toto konto půjdou všechny budoucí finanční operace sdružení
--- základní vklad 1000,- Kč na konto uložil Honza D.
--- Aleš H. s Davidem H. informovali o potřebě operativního řízení sdružení a navrhli
     zřídít výkonný výbor ve složení Aleš H., David H. a Honza D.
     (protože jsou nejčastěji online)
--- při následujícím hlasování všichni přítomní s navrženým výkonným výborem souhlasili
--- dále Aleš H. navrhnul přijetí nových členů sdružení, přítomných na schůzce
--- Marian V., Michal P., Petr P. a David K. podepsali listinu o přistoupení
     a ostatní přítomní stávající členové sdružení s přijetím jednomyslně souhlasili
- rozdělení prvotních podílů na družici
--- upřesnění soupisu provedených činností vázne na nezájmu a zůstane zatím nedokončeno
--- hlasování o prvotních podílech proběhne podle návrhu Aleše H. a Davida H.
--- před hlasováním ještě Aleš H. a David H. dokončí návrh "sazebníku" za činnosti
- dohoda o natáčení reportáže v rozhlase 14.6.2007
--- zúčastní se David H., Jarda K. a Honza D. (pokrývají všechny oblasti projektu)
- výběr loga projektu
--- proběhlo anonymní hlasování podle očíslovaných návrhů
--- každý nominoval svoje pořadí tří favoritů (první dostal 3 body, druhý 2 a třetí 1 bod)
--- nejvíce bodů získaly návrhy 21 (14 bodů) a 33 (10 bodů) [ostatní pod 6 bodů]
--- Aleš H. kontaktuje autora vítězných návrhů kvůli dopracování a případné kombinaci
- přednáška na KNP 2007
--- proběhla úspěšně (aktivní účastníci: Aleš H., David H., Míra M., Richard S.)
--- prezentační materiály byly připraveny a jsou k dispozici (včetně triček)
--- základním negativním momentem byl chybějící funkční prototyp na ukázku
--- prezentace a setkání na KNP přinesly zajímavé kontakty na média
- zásady mediální prezentace czCube (pro TV/tisk/radio)
--- v současné době se soustředit na odborná média
--- širší prezentace až po dokončení funkčního prototypu
--- kompletní prezentace až po zajištění startu a certifikaci družice
- předání objednaných triček czCube
--- 300 Kč za kus, přebytek příjmu přejde jako základní příspěvek do fondu czCube
- web www.czcube.cz
--- je třeba doplnit funkční diskuzní fórum (zajistí Aleš H.)
--- do webu bude začleněn i hlasovací systém (od Honzy D.)
--- podle potřeby a možností bude rozšířen stávající obsah a doplněny nové sekce
--- vlastnictví domény czcube.cz bude převedeno na sdružení czCube o.s.
- zintenzivnění práce a zdokonalení spolupráce
--- bylo dohodnuto, že zkusíme pořádat koordinační schůzky každý měsíc
--- David H. navrhuje pořádat schůzky v prostorách ČKK/CSO
     (protože ředitel ČKK by chtěl být lépe informován o stavu projektu)
--- je třeba upřesnit harmonogram a nastavit systém jeho plnění a dodržování
--- 3D kreslení a modelování bude probíhat v Autodesk Inventoru

Stav vývoje dílů a související technické věci:

- tether (Marian V.)
--- v minulém období provedeny teoretické rozbory a výpočty
--- v plánu je vývoj mechanické konstrukce a řešení problémů kmitání
--- potvrzeno, že tether bude mít své vlastní nezávislé napájení

- nosná konstrukce (Marian V.)
--- zkusíme prověřit možnosti odklápěcí stěny (stěn) se slunečními články
--- bylo navrženo využití 3D SW pro modelování odklápěcích stěn
--- Marian problém prozkoumá a navrhne vhodné řešení

- rádio pro pásmo 2,4 GHz se zabezpečeným přenosem dat (Michal P.)
--- Michal má problém s časem a potřebuje pomoc při vývoji SW (pomůže David H.)
--- Michal přinesl podklady pro žádost o přidělení frekvencí
--- v plánu je vývoj vf části a koncového stupně

- antény (Petr P.)
--- pruty pro pásmo 435 MHz bude třeba přizpůsobit indukčností
--- vlastnosti bude asi třeba ověřit měřením
--- antény pro pásma 435 MHz a 2,4 GHz zřejmě půjde dát konstrukčně blízko sebe

- napájecí zdroj (Míra M. a další):
--- Míra přinesl rozšířený vývojový kit s novými vlastnostmi
     ("simulátor Slunce" umožňuje simulovat nedostatek energie ručně i programově)
--- je definováno jednotné rozhraní k vyvíjeným částem zdroje
--- v plánu je normalizace připojovacích konektorů a napojení na centrální sběrnici
     (KOMBUS)
--- zdroj zřejmě vyvíjí i student v Plzni jako diplomovou práci
--- části zdroje staví také M.Jahoda (v kontaktu s ním je David H. i Míra M.)
--- David K. má prakticky hotovou svou verzi zdroje [hi-tech]
     (stačí ho už jen upravit podle reálných modulů a solárních článků)

- 3D kreslení a modelování
--- jako sponzorský dar máme díky Honzovi D. k dispozici 3 licence Autodesk Inventoru
--- návrh rozdělení licencí: David K. (koordinace), Honza D., Martin F.
--- hlavním cílem využití Inventoru je zhotovení dokumentace pro stavbu letového kusu

- palubní kamera (Richard S., David K.):
--- Richard S. objednal zapůjčení vývojové sady vybraného čipu ale ta zatím nedorazila
--- po dodání sady ji Richard a Míra prozkoumají a příště popíší možnosti využití
--- Jarda K. prozkoumal možnosti použití vysoce svítivých LED a dosah pro použití
     jako blesk pro fotografování je řádově několik metrů
     (použití stejných LED pro přímé optické pozorování ze Země je problematické)
--- David K. navrhuje použít více snímacích čipů s jedním řízením
     (testuje hradlové pole s HW detekcí nepoužitelných [černých] snímků)

- radiomaják (Richard L., David H.):
--- vyvíjené díly: procesor, modem, transceiver, koncový stupeň, anténa
--- pomoc s koncovým stupněm nabízí Michal P.
--- konstrukce antény je zatím v začátcích (problém rozvinutí a přizpůsobení)
--- diskutována možnost rozvinutí po přepálení poutacího vlasce slunečním světlem
     (soustředěným čočkou)
--- David H. navrhuje postavit vhodné antény s rotátorem pro pozemní stanici
--- Martin F. nabízí využití svých radioamatérských zkušeností při budování pozemní stanice
--- David H. s Richardem S. pracují na podkladech pro žádost o frekvence
--- v plánu je pokračovat ve stavbě elektroniky a pokusy s anténou
--- v plánu je dokončit a odeslat podklady pro žádost o frekvence

- orientace a stabilizace (David H., Jarda K., Richard L.):
--- testovací komora je ve vývoji
--- místnost pro testování nabídl David K. (v Čimicích)
--- kalibrační přístroje možná půjde zapůjčit na Karlově Univerzitě (přes Jardu K.)
--- desky s plošnými spoji pro stavbu elektroniky vyrobila sponzorsky firma Printed
--- pro konečný prototyp je třeba udělat nové kostry pro cívky
     (lépe odpovídající rozměrům CubeSatu)
--- v plánu je dokončit elektroniku pro ADCS a možná i využití nové verze magnetometru

- sluneční plachta (Aleš H.):
--- rozvinovací konstrukce s kladkami zatím vychází příliš složitá a těžká
--- jednodušší konstrukce s bubnem a nosníky 0,6 mm vypadá použitelně
     (Aleš H. tuto konstrukci zvolil pro další vývoj v nejbližším období)
--- v plánu je postavit demonstrátor rozložení plachty
     (včetně odklopení jedné stěny kostky)

Ostatní:

- z CalPoly přišla předběžná informace o možnosti startu na Atlasu V
  (v první polovině roku 2008)
- dohodnuto, že kontaktujeme manažera CubeSatu kvůli zjištění podmínek startu
- je třeba upřesnit podmínky certifikace a startu i pro Dněpr
- podle posledních práv je cílovým datem startu na Dněpru už červenec 2008

Shrnutí hlavních činností pro nejbližší období (léto 2007):

- David H. dá dohromady podklady pro žádost o frekvence a pošle je p. Kasalovi
- Honza D. kontaktuje garanty dílů a sestaví s nimi přesnější harmonogram
  (s cílovým datem dokončení letového kusu na jaře 2008)
- David K. popíše konstrukci svých prototypů a bude řídit kreslení v Inventoru
- všichni budou pokračovat ve vývoji dílů zvýšeným tempem
  (termín možného startu se blíží)
- příští schůzku zkusíme svolat už v polovině července (předběžně 14.7.2007)

Děkujeme Davidovi K. za poskytnutí prostor pro schůzku.

Zapsal Aleš Holub

Hlavní návrh loga czCube Alternativní návrh loga czCube